Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:


  • opracowanie i wdrożenie zasad  polityki rachunkowości oraz  zakładowego planu kont;

  • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. ewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych;

  • badanie poprawności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego;

  • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji i przekazywanie ich do US;

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych i ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;

  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych;

  • sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa oraz inne);

  • sporządzenie zeznania rocznego (PIT, CIT);

  • inne usługi związane z obsługą księgowo-rachunkową.

 

   Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów       Ryczałt ewidencjonowany       Kadry i Płace       Inne