Prowadzenie PKPiR obejmuje:

  • dokonywanie zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów;

  • badanie poprawności dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego;

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych  i prawnych;

  • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji i przekazywanie ich do US;

  • sporządzenie zeznania rocznego (PIT);

  • inne usługi związane z obsługą KPiR.
     


   Księgi handlowe       Ryczałt ewidencjonowany       Kadry i Płace       Inne